در فهرست مطول خدمات متقابل اعتدالیون

درج شده در روزنامه کیهان مورخ 15 اسفند 95 صفحه 10

1-  الیوم در مجلس شورا حق الزحمه یک روز مجاهدت! مدیران مملکت فخیمه، معادل یک برج کار طاقت سوز یک عمله گیوه پا مقرر گردید. اگر درست شنیده باشم خبر را،  از فردا سر و پا برهنه بر آستان مجلس شورا تحصن خشک خواهم کرد تا مرگم دامن وکلا را بگیرد. یعنی آقایانی که در تأیید قانون فوق قیام نمودند نمیدانند یکسال است دولت همین مواجب بخس عمله کاشی نیلو و دهها کارخانه دیگر را هم نداده است که 30 مقابل آن را برای ذخایر مملکت! تصویب کرده اند؟ نمی دانند عمله پلی اکریل بیکار و معطل مانده اند؟ یا نمی دانند در مملکت، قلوه فروشی سکه رایج است؟ البته که می دانند که اگر نمیدانستند همین پریروز یکیشان نمیگفت: "خب چه اشکالی داره مردم یه کلیه شونو بفروشن؟! " یعنی وااسلاما!

2-  تو نماینده ملتی؟ بی....! تو نماینده دولتی. تو مگر امام جمعه ای؟  بی...! تو از فردا معزولی...
مکالمه فوق برشی از مجادله آغا محمدخان قاجار با چاروادار اسطبل شاهی نیست اشتباه نشود. این یک مکالمه مشهور دیگری است که اگر رسانه ای نمی‎شد خبری هم از آن تلیفون عذرخواستن نبود. فتأمل. و باز هم گیرم که بابت آن تلیفون کذایی به سختی قانع شویم، آن تعفن تفرعن نهفته در پشت این واژگان را که نتیجه رسوب اخلاقی سالیان است را چه گونه می زدایید؟ با آتش زدن کبریت یا استعمال اودکولون؟

3-  موسسه "فضولی در امور خارجیه" یا همان "فارین افرز" قلم خود تر نمود تا توصیه کند فرصتی برای میانه روان ایران نمانده و اگر نجنبید پروژه کلید و هزاری و برجام و سیمان ریزی، سنه آتیه ناکام خواهد ماند. حبذا به این هوش هیجانی که درست فهمیده اند. در اقتصاد سیاسی، رعیت به کسانی رأی می دهند که حداکثر منافع را برای آنان مهیا نمایند. خب فهرستی از منافعی که اعتدال گرایان برای مردم به عمل آورده و امید است ملت با اتکا به این فهرست مطول، دوباره به آنان اعتماد کنند بدین قرار است: عکس یادگاری با طیاره فخیمه‎ی آش نخورده و دهن سوخته...آفتاب تابان و همزمان سوختن مخ و مخچه جوانان بیکار صف کشیده سینه کش این آفتاب سوزان... دستور عاجل به سه وزیر جهت بررسی علت لغو نطق و فرمایش یک صاحب منصب که یک در هشتاد حرف معقول می زند و همزمان صاف نمودن دهان منتقدین با ماله اعتدال... احاله دوستان به جهنم و همزمان گذراندن تعطیلات در بهشت کیش.. انداختن کل مصایب مملکت از عهد زندیه و افشاریه به گردن باریک دولت قبلی و همزمان پروراندن وزیر 60 شغله در آستین مبارک... اقامه مجلس عزا در منزل وزیر مالیه شب بیست و چندم ماه که قرار است پول سیاه یارانه به کیسه محرومین و ابن السبیل سرازیر گردد و همزمان صرف ۴۵۰ هزار تومان پول مسواک از جیب همان مردم در سفر 5 فرسخی به کرج... اظهارات نامقبول اعتدالیون مرعوب مبنی بر نابودی ایران با فشار دادن یک دکمه و همزمان اسارت خفت بار جنود امریکی در خلیج همیشه فارسی توسط نااعتدال گرایان... و این رشته همان طور که افتد و دانی سر دراز دارد...

4- همین الیوم خبر رسید ممالک چین هم بر اعتبار نظامی خود افزود تا یک بار دیگر دهان ناصاف ترامپ که دفعتاً هوس ارتقای ادوات جنگی می کند صاف و هموار گردد. به نظر می رسد در عین آنکه ممالک محروسه ایران در کمال اقتدار به سر می برد وضعیت عمومی دنیا با حماقت بورژواهای مو قشنگ به فال! فنا می رود.

5-  سفر عیاشی شاه بیمار حجاز با 27 طیاره و 1000 خدمه به مالزی هم او را از خدمت نکرده حرمین شریفین انداخت هم باب توجیه را برای مفتی شان بست که سلمان را خلیفه مسلمین می خواند.

6-  در الکسیون خرداد آتی که نتایجش از الان هیچ معلوم نیست، از احساس تکلیف کنندگان یهویی حضور دارند تا اعتدالیون تا چپ ها تا منزویان تا مجرمین سابقه دار و تا اشخاص سالم... اگر کار تشخیص برایتان مشکل شد به مکتب این میرزا واقع در تحت پل کالج مراجعه نمایید تا روشنتان کنم. القصه، آن کسی که به عملش کار برآید و کم سخن داند و ریشه شهوت قدرت را در خود خشکانیده و در سرد و گرم انقلاب آبداده شده اصلح است و بقیه اضافه اند. به حرف روزنامه جات هم گوش نکنید. استخاره هم در این موارد به غایت غیرمجرب است و نتیجه معکوس می دهد. در مناظرات به دهان طرف نگاه کنید همین که باز کرد عیب و هنرش را بازیابید.
 

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱٦ اسفند ۱۳٩٥